Verificador de documents

Verificador de documents
Per favor, respongui a la següent pregunta per poder comprovar el seu codi: