Diputació de Lleida

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques lleidatanes. Anualitats 2023-2024.

Fitxa Informativa

Termini de presentació
Del 7 de maig de 2024 fins al 27 de maig de 2024.
El termini es va ampliar fins les 10:00 hores del 29 de maig de 2024 degut a una incidència en Seu electrònica.

Què és?
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques lleidatanes.

Cliqueu AQUÍ per accedir a l'assistent de generació del PDF de la sol·licitud.
Un cop disposeu del PDF generat per l'assistent signat pel vostre representant legal de l'entitat, podeu iniciar la tramitació a través del botó "TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA".

Manual informatiu per tramitar la Convocatòria
Podeu visualitzar AQUÍ el vídeo de la passada reunió del mes d'abril sobre la presentació dels diferents plans esportius.

Consulteu les Preguntes més freqüents (FAQS) que us poden ajudar a resoldre els vostres dubtes.
Recordeu!
Els documents obligatoris a presentar són:

 1. PDF sol·licitud

 2. Fitxa tècnica de l'actuació, en què es farà constar:
  • Memòria de l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció
  • Pressupost que estableixi el cost de l'actuació i la previsió del seu finançament

 3. Els beneficiaris dels programes A, C i E caldrà que presentin resolució d'inscripció de l'entitat al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Mentre que, els que optin a la condició de beneficiaris del programa D, caldrà que presentin certificat, expedit per òrgan competent, que acrediti l'empadronament a qualsevol municipi de la demarcació de Lleida amb un mínim de 4 anys anteriors a l'inici del període d'execució.

 4. Estatuts

Documentació acreditativa a presentar només en cas d'ésser la primera petició a la Diputació de Lleida o modificació de les dades ja presentades en processos anteriors:

 1. Còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i, per a persones físiques, el DNI de qui signa la petició.
 2. Document d'Alta de tercers
 3. Certificat de titularitat de l'entitat bancària

Normativa específica: